Публикации‎ > ‎publ_news‎ > ‎

ПОРЯДОК моніторингу діяльності страховиків-членів МТСБУ

Отправлено 23 мая 2018 г., 6:19 пользователем Igor Lubashenko   [ обновлено 23 мая 2018 г., 6:19 ]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Загальних зборів членів

МТСБУ  18.10.2017 №52/2017

( у новій редакції)

 

ПОРЯДОК

моніторингу діяльності страховиків-членів МТСБУ

 Цей Порядок є внутрішнім документом Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ) та встановлює правила та порядок оцінювання діяльності страховиків-членів МТСБУ з метою вимірювання ризикованості їх діяльності для МТСБУ, своєчасного виявлення негативних ознак та адекватного реагування.

 

Розділ 1. Загальні положення

 1.1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 Оцінка ризиків діяльності страховиків-членів МТСБУ - це система порівняння значень показників діяльності страховиків-членів МТСБУ зі значеннями, передбаченими шкалою, що міститься в пункті 3.1 цього Порядку для узагальнення та оцінки ризиків діяльності страховиків-членів МТСБУ.

 Дата, відмінна від звітної  будь-яка календарна дата у звітному періоді, крім першого та останнього днів кварталу.

 Дата останньої виплати - календарна дата повної сплати страхового відшкодування за вимогою. (здійснення остаточного розрахунку)

 Закриття звітного періоду  комплекс дій користувачів страхової компанії (далі – СК) та МТСБУ, включаючи підписання автоматично сформованого підсумкового звіту електронним підписом уповноваженої особи страховика, спрямований на підтвердження повноти та достовірності даних, внесених СК в Централізовану базу даних (ЦБД) МТСБУ протягом звітного періоду (місяця) та на підставі яких в ЦБД МТСБУ був сформований підсумковий звіт.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на страховиків-членів МТСБУ та страховиків, які подали заяву на вступ до МТСБУ.

1.3. Розрахунок оцінок за показниками діяльності страховиків-членів МТСБУ здійснюється Дирекцією МТСБУ щоквартально, станом на останній день звітного кварталу, після закриття звітного періоду за останній місяць відповідного кварталу, на підставі даних, внесених страховиками до ЦБД МТСБУ. Аналіз показників діяльності страховиків, які подали заяву на вступ до МТСБУ, здійснюється на підставі даних страховиків.


Розділ 2. Основні принципи визначення загальної оцінки ризику діяльності страховиків

 2.1. Дирекцією МТСБУ протягом 15 календарних днів після встановлених строків подання форм звітності, передбачених даним Порядком, визначаються оцінки за окремими показниками, перелік яких наведений у Розділі 3 цього Порядку, та загальна оцінка діяльності страховиків-членів МТСБУ.

2.2.На підставі проведених розрахунків оцінка кожного з показників та загальна оцінка діяльності страховика оцінюється за 4-бальною шкалою значень залежно від діапазону, до якого належить значення відповідного показника:

-   «1» (стійка) – показники діяльності знаходяться на високому рівні;

-   «2» (задовільна) – відсутні серйозні проблеми, показники діяльності знаходяться на середньому рівні;

 -   «3» (гранична) показники діяльності знаходяться на рівні, нижчому за середній;

 -«4» (незадовільна) – результати діяльності вважаються критичними, існує ризик невиконання страховиком 

зобов’язань.

2.3. Загальна оцінка та деякі інші оцінки за показниками діяльності страховиків оприлюднюються на Інтернет - порталі МТСБУ. Порядок оприлюднення показників визначається рішенням Президії МТСБУ.


Розділ 3. Порядок розрахунку показників та оцінок діяльності страховиків – членів МТСБУ

3.1. Для визначення загальної оцінки діяльності страховиків-членів МТСБУ використовуються наступні показники:

3.1.1. Показник якості врегулювання збитків за шкоду, заподіяну майну (ПЯВмайноз        обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) за внутрішніми договорами страхування);

3.1.2. Показник рівня скарг від потерпілих та страхувальників (РС);

3.1.3. Показник темпу росту портфеля (ТРП) за внутрішніми договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ);

3.1.4. Показник оперативності внесення інформації щодо внутрішніх договорів страхування в ЦБД МТСБУ (ОПЕР);

3.1.5. Показник частки премій з ОСЦПВВНТЗ (за договорами внутрішнього страхування) у загальному портфелі страховика (ЧЦПВ).

3.2. На звітну дату Дирекція МТСБУ здійснює розрахунок показників діяльності страховиків - членів Бюро, зазначених в п.3.1, в наступному порядку:

3.2.1. Показник якості врегулювання збитків з ОСЦПВВНТЗ за внутрішніми договорами страхування (ПЯВ)розраховується за нижченаведеною формулою та порівнюється з середнім показником якості врегулювання по ринку за звітний квартал (СПЯВ). ПЯВ = Кількість вимог, пов’язаних із шкодою майну, повністю сплачених у відповідному звітному кварталі у строк до 90 календарних днів від дати ДТП до дати останньої виплати /Загальна кількість вимог, пов’язаних із шкодою майну, повністю сплачених у відповідному звітному кварталі. Розрахований показник оцінюється шкалою, наведеною в Таблиці 1. 

Таблиця 1

Оцінка

Показник

1

ПЯВ≥ СПЯВ

2

0,75* СПЯВ≤ ПЯВ<СПЯВ

3

0,5*СПЯВ≤ПЯВ< 0,75*СПЯВ

4

ПЯВ<0,5*СПЯВ

3.2.2. Показник «Рівень скарг» (РС) розраховується та оцінюється відповідно до Методики розрахунку показників «Рівень скарг», затвердженої Президією МТСБУ (надалі Методика).


Довідково: В Таблиці 2 наведена шкала оцінки відповідно до Методики, діючої на момент затвердження цього Порядку. На момент затвердження Порядку для загальної оцінки діяльності страховиків-членів МТСБУ розраховується виключно показник «Рівень скарг від страхувальників та потерпілих».

       Таблиця 2

Оцінка

Показник

1

РС< ІЗ*

2

ІЗ≤ РС<1,5* ІЗ

3

1,5* ІЗ ≤ РС < 2* ІЗ

4

РС ≥2* ІЗ


*ІЗ –індикативне значення, яке визначається відповідно до Методики

 3.2.3. Показник «Темп росту портфеля» (ТРП) за внутрішніми договорами страхування визначається в наступному порядку:

 -       для компаній, що працюють повні 2 роки і більше, розраховується як співвідношення між кількістю договорів внутрішнього страхування, що розпочали дію протягом останніх 4-х кварталів та кількістю договорів, що розпочали дію протягом 4-х кварталів, що передували останнім 4-м кварталам;

 -   для компаній, що працюють понад 1 рік, але менше 2-х років, розраховується як співвідношення між кількістю договорів внутрішнього страхування, що розпочали дію протягом звітного кварталу та кількістю договорів, що розпочали дію протягом кварталу, що передує звітному;

 -   для компаній, що працюють менше 1 року, не розраховується.

 Розраховане для кожної компанії співвідношення (ТРП) порівнюється із аналогічним середнім співвідношенням (СТРП), яке розраховується для страховиків, які є членами МТСБУ на дату розрахунку, та оцінюється за шкалою, наведеною в Таблиці 3.Таблиця 3

Оцінка

Показник

1

ТРП ≤ СТРП

2

СТРП < ТРП ≤ 1,15 х СТРП

3

1,15 х СТРП < ТРП ≤ 1,5 х СТРП

4

ТРП > 1,5 х СТРП

 Для страховиків-членів МТСБУ, які укладають договори ОСЦПВВНТЗ менше 1 року, за показником ТРП встановлюється оцінка 1.

 3.2.4.. Показник оперативності внесення інформації щодо внутрішніх договорів страхування в ЦБД МТСБУ (ОПЕР), який визначається як частка від загальної кількості полісів внутрішнього страхування, внесених в ЦБД МТСБУ за звітний квартал, в термін, що не перевищує 5 календарних днів з початку дії договору страхування. Розраховане для кожної компанії співвідношення порівнюється із аналогічним співвідношенням в цілому по ринку (СОПЕР). Розрахований показник оцінюється за шкалою, наведеною в Таблиці 5. 

 

Таблиця 5

Оцінка

Показник

1

ОПЕР ≥ СОПЕР

2

0,75*СОПЕР ≤ ОПЕР < СОПЕР

3

0,5*СОПЕР ≤ ОПЕР < 0,75*СОПЕР

4

ОПЕР < 0,5*СОПЕР

 3.2.5. Показник частки премій з ОСЦПВВНТЗ (за договорами внутрішнього страхування) у загальному портфелі страховика (ЧЦПВ) визначається як співвідношення премій за договорами внутрішнього страхування за даними, внесеними страховиками до ЦБД МТСБУ за період з початку поточного року до останнього дня звітного кварталу, та загальної суми премій за всіма видами страхування за цей період (згідно з даними Звіту про доходи та витрати страховика, складеному відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків затвердженого Уповноваженим органом. Розрахований показник оцінюється за шкалою, наведеною в Таблиці 6.

 

Таблиця 6

Оцінка

Показник

1

ЧЦПВ < 0,4

2

0,4 ≤ ЧЦПВ < 0,6

3

0,6 ≤ ЧЦПВ < 0,8

4

ЧЦПВ ≥ 0,8


 3.3. Крім показників, що включені до розрахунку загальної оцінки, на звітну дату Дирекція МТСБУ розраховує оцінки та здійснює моніторинг наступних показників діяльності страховиків-членів МТСБУ:

 3.3.1. Наявність перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на звітну дату. Розрахунок фактичного запасу платоспроможності здійснюється за показниками Форми 1 (Баланс) Фінансової звітності страховиків.

 Довідково: за діючими на момент затвердження Порядку формами звітності страховиків розрахунок здійснюється за показниками Форми 1 (Баланс), за формулою: р.1300-р.1000-р.1595-р.1695-р.1700-р.1800

 3.3.2. «Фондозабезпеченість» (ФЗ). Показник характеризує частку зобов’язань  страховика за внутрішніми договорами страхування, що може бути компенсована коштами такого страховика у ФЗП.

 

Розраховується показник «Фондозабезпеченість» як співвідношення між залишком коштів страховика у ФЗП (ЗКфзп) на останній день звітного кварталу та часткою страхових премій (ЧСПвипл), що спрямовується на страхові виплати за договорами внутрішнього страхування, що розпочали дію протягом встановленого періоду. Період встановлюється в залежності від показника якості врегулювання збитків за шкоду, заподіяну майну, на рівні 2 , 3 або 4 звітних кварталів. ЧСПвипл визначається відповідно до величини фактичного рівня виплат (співвідношення нарахованих страхових виплат та страхових премій) по ринку за останні 12 місяців.

 Показник ФЗ визначається наступним чином:

 у    разі, якщо оцінка страховика за показником ПЯВ дорівнює 1, то ЧСПвипл обраховується з обсягу нарахованих страхових премій за 2 квартали;

 якщо оцінка страховика за показником ПЯВ дорівнює 2, то ЧСПвипл обраховується з обсягу нарахованих страхових 

премій за 3 квартали;

якщо оцінка страховика за показником ПЯВ дорівнює 3 або 4, то ЧСПвипл обраховується з обсягу нарахованих страхових премій за 4 квартали.

 Розрахований показник оцінюється за шкалою, наведеною в Таблиці 7.

                                                                                             Таблиця 7

Оцінка

Показник

1

ФЗ ≥ 1

2

0,6

≤ ФЗ < 1

3

0,3

≤ ФЗ < 0,6

4

ФЗ < 0,3


Оцінка показника ФЗ не є складовою загальної оцінки діяльності страховика, але враховується при визначенні коефіцієнта К, який впливає на кількість бланків, 
які може отримати страховик. Порядок визначення коефіцієнту К в залежності від оцінок вищезазначених показників наведений в Таблиці 10 цього Порядку.

 3.4. Загальна оцінка діяльності страховика-члена МТСБУ визначається як сума оцінок за окремими показниками, зазначеними в п.3.1, помножених на коефіцієнти питомої ваги оцінки показника у загальній оцінці, визначені в Таблиці 8. Результат округлюється за математичними правилами. 

 

 

 

 

Таблиця 8

 

Назва показника

 

Шкала оцінки

Питома вага

 

 

 

 

оцінки

 

 

 

 

показника у

 

 

 

 

загальній

 

 

 

 

оцінці

1.

Якість

1.

ПЯВ≥ СПЯВ

 

 

врегулювання

2.

0,75* СПЯВ≤ ПЯВ<СПЯВ

0,25

 

збитків

3.

0,5*СПЯВ≤ПЯВ< 0,75*СПЯВ

 

 

(ПЯВ)

4.

ПЯВ<0,5*СПЯВ

 

 

 

 

 

 

2.

Рівень скарг від

1.

РС< ІЗ

 

 

потерпілих та

2.

ІЗ≤ РС<1,5* ІЗ

0,25

 

страхувальників

3.

1,5* ІЗ ≤ РС < 2* ІЗ

 

 

(РС)

4.

РС ≥2* ІЗ

 

 

 

 

 

 

3.

Темп росту

1.

ТРП ≤ СТРП

 

 

портфеля (ТРП)

2.

СТРП < ТРП ≤ 1,15 х СТРП

0,2

 

 

3.

1,15 х СТРП< ТРП ≤ 1,5 х СТРП

 

 

 

4.

ТРП > 1,5 х СТРП

 

 

 

 

 

 

4.

Оперативність

1.

ОПЕР ≥ СОПЕР

 

 

внесення інформації

2.

0,75*СОПЕР ≤ ОПЕР <СОПЕР

0,2

 

в ЦБД МТСБУ

3.

0,5*СОПЕР ≤ОПЕР <0,75*СОПЕР

 

 

(ОПЕР)

4.

ОПЕР < 0,5*СОПЕР

 

5

Частка премій з

1.

ЧЦПВ < 0,4

 

 

ОСЦПВВНТЗ (за

2.

0,4 ≤ ЧЦПВ < 0,6

 

 

договорами

3.

0,6 ≤ ЧЦПВ < 0,8

0,1

 

внутрішнього

4.

ЧЦПВ ≥ 0,8

 

 

страхування) у

 

 

 

 

загальному

 

 

 

 

портфелі

 

 

 

 

страховика

 

 

 

 

(ЧЦПВ)

 

 

 

 

 

 

 

 


 Розділ 4. Джерела даних для проведення оцінок діяльності страховиків – членів МТСБУ та порядок подання звітності

 4.1. Для проведення оцінки діяльності страховиків – членів МТСБУ використовуються дані ЦБД МТСБУ за відповідні звітні періоди та дані щоквартальної звітності страховиків – членів МТСБУ, яка подається до Уповноваженого органу.

 4.2. Страховики-члени МТСБУ подають до МТСБУ щоквартальну звітність в формі електронного форматного файлу звіту до Уповноваженого органу або (якщо електронна форма не може бути подана до ЦБД МТСБУ) - у паперовій формі або в формі електронних таблиць. При цьому обов’язково повинні надаватись наступні форми щоквартальної звітності:

 -   Баланс (Ф1) (Звіт про фінансовий стан);

-   Звіт про фінансові результати (Ф2) (Звіт про сукупний дохід);

-      Звіт  про  доходи  та  витрати  страховика,  складений  відповідно  до  Порядку  складання  звітних  даних  страховиків  затвердженого  Уповноваженим  органом

 (довідково: на дату затвердження цього Порядку - розпорядженням Держфінпослуг №39 від 03.02.04р).

 -     Форми з Пояснювальної записки до цих звітних даних страховика, складені відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Уповноваженого органу (довідково: на дату затвердження  цьогоПорядку  -розпорядженням  Держфінпослуг  №39  від  03.02.04р)включаючи:

 розділ №3 «Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя»

 

розділ №4 «Показники діяльності з видів обов’язкового страхування» ; розділ №5 «Пояснення щодо операцій з 

перестрахування»; розділ №6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика».

 

У разі відображення коштів страховика у централізованих страхових резервних фондах МТСБУ у статті іншій, ніж передбачено Балансом (р.1065), страховик зобов’язаний письмово подати в МТСБУ інформацію щодо суми та рядка балансу страховика, в якому відображені зазначені кошті.

4.3. Строки для надання звітності в МТСБУ зазначені в Таблиці 9. 

                                                                                                                                              Таблиця 9 

Звітний місяць

Терміни подання звітів в МТСБУ*

 

 

 

 

 

 

 

 

Щомісячний звіт

Щоквартальна звітність

до

 

 

 

(яка

подається

 

 

 

Уповноваженого органу)

 

 

Січень

До 25.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

До 25.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

До 25.04

До 26.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

До 25.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Травень

До 25.06

 

 

 

 

 

 

Червень

До 25.07

 

До 26.07

 

 

 

 

Липень

До 25.08

 

 

 

 

 

 

Серпень

До 25.09

 

 

 

 

 

 

Вересень

До 25.10

 

До 26.10

 

 

 

 

Жовтень

До 25.11

 

 

 

 

 

 

Листопад

До 25.12

 

 

 

 

 

 

Грудень

До 25.01

 

До 20.02

 

 

 

 

 *Якщо дата, зазначена як граничний термін, припадає на вихідний або святковий день - відповідний граничний 

термін переноситься на перший робочий день після вказаної дати.


Розділ 5. Визначення коефіцієнта К для розрахунку кількості бланків страхових документів, які має право отримати страховик – член МТСБУ за результатами моніторингу

5.1. Коефіцієнт К, що застосовується при розрахунку кількості бланків страхових документів, які має право отримати страховик-член МТСБУ, визначається в залежності від оцінок показників діяльності страховика, визначених відповідно до цього Порядку, відповідно до Таблиці 10. 

 

Таблиця 10

Значення оцінки або показника діяльності страховика

Значення

 

коефіцієнта

 

К

Загальна оцінка дорівнює 1 (стійка) або 2 (задовільно)

1

Загальна оцінка дорівнює 3 (гранична) та оцінка ФЗ

2

дорівнює 1 (стійка) або 2 (задовільно)

 

Загальна оцінка дорівнює 3 (гранична) та оцінка ФЗ

4

дорівнює 3 (гранична)

 

Загальна оцінка дорівнює 3 (гранична) та оцінка ФЗ

6

дорівнює 4 (незадовільно)

 

Загальна оцінка дорівнює 4 (незадовільно) та оцінка ФЗ

3

дорівнює 1 (стійка) або 2 (задовільно)

 

Загальна оцінка дорівнює 4 (незадовільно) та оцінка ФЗ

6

дорівнює 3 (гранична)

 

Загальна оцінка дорівнює 4 (незадовільно) та оцінка ФЗ

10

дорівнює 4 (незадовільно)

 

Невиконання вимог ліцензійних умов в частині

10

необхідності перевищення фактичного запасу

 

платоспроможності над розрахунковим нормативним

 

запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків

 

Невиконання вимог ліцензійних умов в частині

10

необхідності перевищення фактичного запасу

 


 

платоспроможності над розрахунковим нормативним

 

запасом платоспроможності не менше 1 млн. євро за

 

офіційним валютним курсом на дату розрахунку

 

зазначених показників

 

Прострочена заборгованість до ФСГ (понад 30

10

календарних днів з дати отримання страховиком

 

повідомлення від МТСБУ про здійснений за нього платіж)

 

страховика-повного члена МТСБУ (або страховика, який

 

втратив статус повного члена МТСБУ) перевищує 10%

 

коштів (залишку коштів) страховика у ФСГ

 

Неподання звітності

10

Ненадання необхідної інформації представникам МТСБУ

10

або аудитору при здійсненні перевірки, призначеної

 

МТСБУ (з врахуванням об’єктивної можливості

 

виконання запитів в частині строків надання та обсягу

 

інформації)

 

 

Розділ 6. Оцінювання показників діяльності страховиків, які подали заяву на вступ до МТСБУ

6.1. Дирекція МТСБУ на підставі звітних даних страховиків (за формами звітності, поданими до уповноваженого органу), які подали заяву на вступ до МТСБУ, здійснює моніторинг наступних показників їх діяльності:

 -  наявність перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним

 запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом

 на звітну дату;

 -   вартість чистих активів страховика має бути не меншою зареєстрованого розміру статутного фонду страховика;

 -   приріст премій за останні 12 місяців;

-    показник незалежності від перестрахування: = 100*(Сума чистих премій за всіма договорами)/(Валова сума премій за всіма договорами);

 -   контингент перестраховиків;

-   структура страхового портфеля страховика;

-   структура страхових виплат страховика; 

-   структура активів страховика; 

-   досвід роботи у автострахуванні;

-   розмір агентських винагород.

6.2. Дирекція МТСБУ на підставі звітних даних страховиків (за формами звітності, поданими до уповноваженого органу), які подали заяву на вступ до МТСБУ, довідково здійснює оцінку фінансового стану страховиків, які подали заяву на вступ до МТСБУ. При цьому оцінюються наступні показники:


6.2.1. Достатність активів для представлення страхових резервів, виконання довгострокових та поточних зобов’язань. При цьому до суми прийнятних активів включаються такі активи:

 -грошові кошти на поточному рахунку (100%);

 -банківські вклади (депозити) (100%);

-нерухоме майно (не більше 70% балансової вартості);

-акції, облігації, іпотечні сертифікати (не більше 20% загального обсягу прийнятних активів);

-цінні папери, що емітуються державою (100%); 

-права вимоги до перестраховиків (не більше 50% страхових резервів); 

-інвестиції  в  економіку  України  за  напрямами,  визначеними  Кабінетом Міністрів України (30%); 

-банківські метали (100%); -

готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України (100%); 

-дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (не більше резерву незароблених премій).

 Для розрахунку показника достатності активів не приймаються кошти в банках, щодо яких розпочато процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації або прийнято рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

 

МТСБУ має право запросити у страховиків, які мають у власності нерухоме майно, підтвердження вартості такого майна та довідку (витяг з реєстру обтяжень) про відсутність обтяження цього майна.

 6.2.2 Показник дебіторської заборгованості (Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю/резерв незароблених премій (РНП)

 6.2.3 Показник ліквідності активів 

ПЛА=100%*(Високоліквідні активи)/(Зобов’язання)

 6.2.4 Частка акцій у структурі активів

(100 %*вартість акцій/активи для представлення страхових резервів)

 6.3. Загальна оцінка діяльності страховика - кандидата в члени МТСБУ визначається як сума оцінок за окремими показниками, зазначеними в п.6.2, помножених на коефіцієнти питомої ваги оцінки показника у загальній оцінці, визначені в Таблиці 11. 

 

 

Таблиця 11

Назва показника

Шкала оцінки

Питома вага оцінки

 

 

показника у загальній

 

 

оцінці

Достатність активів

1. 0 ≤ ДА ≤ 50

 


 

(ДА)

2. 50 < ДА ≤ 75

0,6

 

3. 75 < ДА ≤ 100

 

 

4. 100 < ДА

 

Дебіторська заборгованість

1. 0 ≤ ДЗ ≤ 50

 

(ДЗ)

2. 50 < ДЗ ≤ 75

0,2

 

3. 75 < ДЗ ≤ 100

 

 

4.

100 < ДЗ

 

Ліквідність активів

1.

95 ≤ ЛА

 

(ЛА)

2. 80 ≤ ЛА < 95

0,1

 

3. 50 ≤ ЛА < 80

 

 

4.

ЛА < 50

 

Частка акцій

1.

ЧА ≤ 30

 

(ЧА)

2. 30 < ЧА ≤ 40

0,1

 

3. 40 < ЧА ≤ 50

 

 

4.

50 < ЧА

 

 6.4. Результати моніторингу показників, зазначених в п.6.2 та оцінювання показників, зазначених в п.6.3, повідомляються Загальним зборам членів МТСБУ при розгляді питання про вступ страховика до МТСБУ.

 

Розділ 7. Порядок затвердження оцінок діяльності страховиків – членів МТСБУ

7.1. Розрахунки оцінок діяльності страховиків-членів МТСБУ здійснюються Дирекцією МТСБУ та затверджуються Президією МТСБУ. До затвердження результати оцінювання розглядаються спеціалізованим дорадчим органом – Комітетом МТСБУ (довідково: на момент затвердження цього Порядку діючим є Комітет з управління ризиками МТСБУ, далі Комітет). Разом з оцінками визначаються та затверджуються значення коефіцієнта К згідно з розділом 5 цього Порядку.

 

Для уточнення оцінок діяльності страховика Дирекцією МТСБУ за рішенням Президії МТСБУ або за рекомендацією Комітету може здійснюватись розрахунок показників його діяльності на дати, відмінні від звітної. Страховик зобов’язаний надати до МТСБУ документи, необхідні для здійснення такого розрахунку, у

 

відповідь на письмове звернення Дирекції МТСБУ. Зазначена норма розповсюджується як на страховиків-членів МТСБУ, так і на страховиків, які подали заяву на вступ до МТСБУ.

 7.2. Для перевірки достовірності звітних даних, включаючи дані, внесені страховиком до ЦБД МТСБУ, Дирекція в особі Генерального директора має право запитувати відомості, включаючи первинні документи та пояснення від страховиків-членів МТСБУ або страховиків, які подали заяву на вступ до МТСБУ, як щодо загального фінансового стану, так і щодо окремого фінансового показника або іншого показника діяльності, в тому числі, на дату, відмінну  від звітної.       За      результатами         розгляду      наданих           відомостей                    проводиться уточнення оцінок за показниками та загальної оцінки діяльності страховика. Страховики – члени МТСБУ або Страховики, які подали заяву на вступ до МТСБУ, мають право надати до Дирекції МТСБУ додаткові відомості, включаючи первинні документи та пояснення щодо окремих звітних даних або показників діяльності. Дирекція МТСБУ зобов’язана розглянути такі додаткові відомості та надані Страховиком пояснення.

 

Президією Бюро щодо асоційованих членів Бюро або Загальними зборами повних членів Бюро щодо повних членів Бюро, за рекомендацією Комітету, може бути прийняте рішення про призначення комплексної перевірки достовірності звітних даних страховика, включаючи дані, внесені страховиком до ЦБД МТСБУ, власними силами Бюро або із залученням аудитора. При призначенні перевірки із залученням аудитора відповідним органом управління затверджується завдання на перевірку.

 

До отримання результатів перевірки загальна оцінка такому страховику не затверджується, попередньо затверджена оцінка (якщо виявлена невідповідність даних ЦБД МТСБУ даним первинних документів, відноситься до періоду, за підсумками якого загальна оцінка була затверджена) відміняється, коефіцієнт К, що застосовується при розрахунку кількості бланків страхових документів, які має право отримати страховик-член МТСБУ, не встановлюється.

 

За результатами перевірки проводиться уточнення оцінок за окремими показниками та загальної оцінки діяльності страховика.

7.3. До перевірок страховиків-членів МТСБУ можуть бути залучені аудитори, що мають свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ та включені до Списку аудиторів , затвердженого Президією МТСБУ.

7.4. Витрати на проведення перевірки та/або аудиту страховика здійснюються за рахунок кошторису на утримання Бюро, а у разі виявлення у звітності недостовірної інформації або зауважень аудитора щодо відображення даних у фінансовій звітності, страховик зобов’язаний компенсувати відповідні витрати Бюро.

7.5. За результатами розгляду наданих документів та проведеної перевірки:

Дирекція МТСБУ зобов’язана:

-   направити страховику акт за результатами перевірки.

-    проінформувати Комітет, Президію МТСБУ або Загальні збори повних членів МТСБУ про результати перевірки (якщо така перевірка призначались за їх рішенням);

-      провести уточнені розрахунки оцінок показників діяльності страховика та направити їх для розгляду та затвердження відповідно до цього Порядку; Страховик зобов’язаний:

-    привести дані в ЦБД МТСБУ у відповідність даним первинних документів у визначений МТСБУ строк;

-   проінформувати МТСБУ про закінчення робіт з виправлення даних;

- сплатити додатковий членський внесок у розмірі 50% членського внеску страховика за місяць, у якому виявлено невідповідність даних ЦБД МТСБУ даним первинних документів.

7.6. Членам Президії та Комітету забороняється розголошувати відомості щодо діяльності страховиків, які їм стали відомі протягом розгляду показників для оцінювання.

Розділ 8. Прикінцеві положення

 8.1. Цей Порядок вступає в дію з 01.01.2018 та застосовується, починаючи з розрахунку показників діяльності страховиків-членів МТСБУ за підсумками 1 кварталу 2018 року.

8.2. Після запровадження єдиного порядку врегулювання регресних вимог між страховиками - членами МТСБУ, за окремим рішенням Президії МТСБУ, при розрахунку показника «Рівень скарг» врахувати скарги від страховиків.

Comments