Договір супроводу

Договір ___

На супровід програмного комплексу InsCom

м. Київ

<Сторона 1>, далі Замовник

і

ТОВ «Українські страхові технології» в особі директора Любашенко Ігоря Леонідовича, який діє на підставі Статуту, далі Виконавець, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору

Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання забезпечити супровід інформаційно-програмного комплексу InsCom.

2. Зобов'язання і відповідальність сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний розглянути звернення Замовника, записане в Робочий зошит (ведеться в системі JIRA), виконати аналіз звернення, надавши Замовнику результати цього аналізу шляхом запису в Робочий зошит.

2.2. За умови, що неполадки пов'язані з помилками в InsCom, Виконавець зобов'язаний надати Замовнику план усунення неполадок або варіант практичної роботи в існуючій реалізації InsCom.

2.3. Виконавець зобов'язаний розглянути заявку Замовника на додаткову роботу, записану в Робочому зошиті і надати Замовнику відповідь про можливість та умови її виконання.

2.4. Виконавець зобов'язаний не розголошувати комерційну таємницю Замовника, яка стала йому відома під час робіт за договором.

2.5. Замовник зобов'язаний забезпечити модифікацію тих внутрішніх правил компанії щодо впровадження страхового обліку, які входять в розбіжності з алгоритмами і правилами, реалізованими в InsCom.

2.6. Замовник зобов'язаний не передавати InsCom (інсталяцію, вихідні коди) третій стороні, в тому числі не передавати пароль доступу до репозиторіїв з кодами.

2.7. Сторони зобов'язуються протягом терміну дії договору і протягом трьох років після закінчення його терміну не наймати свідомо осіб, у яких існують трудові відносини з другою стороною, або які регулярно або періодично співпрацюють з однією зі сторін.

3. Вартість робіт і порядок розрахунків

3.1. За роботи, передбачені в Додатку №1 цього Договору, Замовник сплачує абонентську плату в розмірі ____ (__________) грн. в місяць.

3.2. Абонентська плата за поточний місяць сплачується до 10-го числа наступного місяця.

3.3. Роботи, що виходять за рамки даного Договору, виконуються за додатковими угодами.

4. Порядок здачі робіт

4.1. Роботи, передбачені Договором, закриваються щомісяця Актом виконаних робіт.

4.2. Замовник зобов'язаний не пізніше 4-го числа наступного місяця підписати Акт виконаних робіт або надати обгрунтовану відмову від прийому робіт с записом в Робочий зошит. У разі ненадання аргументованої відмови до 2-го числа наступного місяця Акт вважається підписаним і замовник зобов'язаний оплатити супровід.

4.3. Здача додаткових робіт відбувається за результатами тестування. Тестування проводитиметься за заздалегідь визначеною процедурою перевірки відповідності програмного коду вимогам технічного завдання на підготовлених тестових даних.

4.4. За умови, якщо в період тестової експлуатації встановлених компонентів (до 3-х робочих днів після передачі останнього оновлення) від Замовника не надходили претензії до проведених робіт, роботи вважаються прийнятими і замовник зобов'язаний підписати акт виконаних робіт.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором при настанні форс-мажорних обставин (стихійні лиха, пожежа, війна, збройні конфлікти, зміни в законодавстві та інше), які здатні вплинути на виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором.

5.2. Якщо будь-яка з форс-мажорних обставин безпосередньо вплинула на термін виконання робіт, то час їх проведення переноситься на період дії цих обставин, але не більше ніж на 2 (два) місяці. Якщо ці обставини триватимуть більше 2 (двох) місяців, то кожна зі сторін має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за Договором. Жодна зі сторін при цьому не буде мати права на відшкодування шкоди за Договором.

6. Особливі умови

6.1. Сторони вважають, що документи за Договором (в т.ч. акти приймання-передачі робіт, рахунки, додаткові угоди до даного Договору), передані в електронному вигляді (pdf-файли), мають юридичну силу нарівні з їх оригіналом до моменту отримання підписаного оригіналу.

6.2. Робочий зошит проекту - основний інструмент для побажань, зауважень, постановки завдань, відміток про виконання.

6.3. Виконавець реалізує тільки те, що записано в Робочому зошиті. Претензії до якості робіт, що зафіксовані в Робочому зошиті, до функціональності, що не описана в Робочому зошиті при закритті етапу не розглядаються.

6.4. Тексти програмних компонентів ядра InsCom і веб сервера передаються в наступному вигляді:

 • Всі коди бази даних (процедури, тригери, представлення) - у встановленій базі даних Замовника у відкритому вигляді (MS SQL Server).

 • Опис структури бази даних, збережених процедур - в базі даних Замовника.

 • Веб сервер (бекенд) - репозиторій на GitHub.

 • Сайт (фронтенд) - репозиторій на GitHub.

6.5. Авторські права на InsCom належать Виконавцю. Виконавець надає Замовнику право на використання InsCom та вихідних кодів (перегляд, зміна, доповнення) в своїй діяльності.

6.6. Після завершення робіт за Договором технічна підтримка може здійснюється за окремим договором супроводу.

6.7. Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки, упущену вигоду, що виникають у зв'язку з використанням InsCom.

6.8. Встановлення робочого місця Desktop-версії (додаткове рішення при впровадженні) здійснюється безкоштовно з використанням реєстрації.

6.9. Технології інформаційної взаємодії при впровадженні InsCom:

 • JIRA - Робочий зошит (запис завдань і контроль виконання). Етапи в JIRA називаються спринти.

 • Confluence - Система документування.

 • GitHub- Репозиторий вихідного коду.

 • Skype - Інформаційний обмін по поточним завданням здійснюється засобами електронної пошти.

 • Гугл диск - Передача релізів.

 • Віддалене підключення до тестового сервера замовника на час договору - AnyDesk.

 • Телефонні дзвінки використовуються в крайніх випадках - при обговорення складних питань, за згодою Сторін.

 • Поїздки в офіси сторін в рамках договору не передбачені.

7. Порядок розгляду спорів

Спори, які виникли між сторонами стосовно Договору або в зв'язку з його виконанням, будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

8. Термін дії і порядок припинення дії Договору

8.1. Цей договір вступає в дію з дня підписання і діє протягом 12-и місяців.

8.2. Дія договору продовжується на той самий строк і на тих же умовах, якщо жодна зі сторін за 1 місяць до закінчення Договору не повідомила іншу сторону про припинення дії Договору або зміну його умов.

9. Реквізити сторін